Existuje více různých rozdělení, ale za základní obecné rozdělení lze považovat následující rozdělení podle účelu do tří základních skupin: SUBSTITUČNÍ, PROJEKTOVÝ a ZMĚNOVÝ.

Substituční interim management

Substituční interim management je v podstatě náhrada manažera pracujícího v existující organizační struktuře společnosti interim manažerem, a to na určitou přechodnou dobu. Společnost zpravidla potřebuje zajistit okamžitý nástup špičkového manažera (z důvodu nemoci, okamžité výpovědi, mateřské dovolené, … apod.), například za finančního ředitele, který je schopen nejlépe v řádu dnů nastoupit na dočasně uprázdněné místo a plnohodnotně převzít odpovědnost za běžící agendu.

Interim manažer bývá často překvalifikován, proto je schopen rychle převzít a zajistit stávající agendu, což je nutnou podmínkou realizace. Na konci bývá často úkolem interim manažera předání stávající agendy novému manažerovi a jeho zaškolení. Za to je naopak očekáváno ocenění, které výrazně převyšuje běžnou mzdu řadového manažera na stejné pozici. (viz. komentář na Interim management principy „víte kolik Vás skutečně stojí Váš manažer?“). V oblasti financí se obvykle doba působení v substitučním interim managementu pohybuje od 2 měsíců do půl roku, což bývá dostatečná doba na nalezení nového manažera.

Projektový interim management

Projektový interim management je používán v situacích, kdy společnost zpracovává nějaký speciální nebo náročný projekt, k jehož zajištění nemá dostatek vlastních personálních zdrojů. Případně projekt vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti, které nemají stávající manažeři. Projektový interim manažer se tedy nestává trvalou součástí organizační struktury dané společnosti, ale dočasně ji rozšiřuje, a to na dobu realizace projektu.

V oblasti financí může jít například o akvizice nových společností nebo rozšíření do dalších regionů nebo sousedních zemí, zavedení a nastavení reportingu, zajištění akvizice zcela nové společnosti apod. Na rozdíl od poradce či konzultanta, který zůstává zcela stranou a vně společnosti (a obvykle Vám předkládá rozsáhlé powerpointové nebo jiné presentace s grafy, efekty a s mnoha doporučeními, což ale rozhodně není hlavním cílem práce ….), se zde interim manažer obvykle zapojuje přímo do projektu a pomáhá s jeho realizací. Doba působení se zde odvíjí přímo od délky a složitosti vlastního projektu, a končí s jeho splněním. V oblasti financí se obvykle může pohybovat od 2 měsíců až do maximálně 3 let, což lze obecně orientačně považovat za maximální délku působení interim manažera.

Změnový interim management

Změnový interim management obvykle zahrnuje restrukturalizace společností nebo krizové řízení, případně opatření zabraňující insolvenci apod. Situace si vyžaduje rychlý a efektivní externí exekutivní zásah, tedy angažování interim manažera, který nejprve obvykle analyzuje situaci a následně dle domluvy přebírá potřebné pravomoce k vlastní realizaci domluvených kroků, respektive odsouhlaseného strategického cíle. Principiálně se jedná o změny z problematického stavu, ve kterém se společnost nachází. V těch horších případech jde o poslední šanci před nástupem insolvenčního správce.

Jak bylo výše zmíněno projekty krizového nebo restrukturalizačního řízení zpravidla začínají fází analýzy situace. Poté následuje návrh plánu konkrétních opatření a dalšího postupu. K jeho realizaci se přistoupí po odsouhlasení tohoto plánu vlastníky, případně bankami, leasingovými společnostmi, nebo ostatními věřiteli, například největšími dodavateli apod.

Interim manažeři přicházejí zpravidla překvalifikováni a s mnoha zkušenostmi, tak aby okamžitě mohli zahájit příslušné kroky. Kromě základních 3 typů interim managementu lze v zahraničí nalézt i různé specifické formy, jako například angažování do statutárních orgánů společnosti na určité období a s určitým cílem apod., které jsou často i kombinací výše zmíněných 3 typů.